Impressie workshop Safety middag

Op 5 maart 2014 werd, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Veiligheidskundigen groep regio Midden Nederland, door ESV Technisch Adviesbureau BV een Safety middag georganiseerd met het thema “Veiligheid een papieren tijger”. Op deze middag, met ca. 25 deelnemers, werd door Bert Stap van ESV Technisch Adviesbureau ingegaan op de neiging van veel bedrijven om zich bij veiligheid te verschuilen achter allerlei instructies en procedures en de “harde” kant van de veiligheid te vergeten. Eén van zijn stellingen was: “Veiligheid moet, voor zover als het kan, bij de bron bestreden worden (risico wegnemen of risico reduceren). “

Tijdens de workshop werd er ook gerefereerd aan het SZW rapport van augustus 2013 waarin, door de inspectie van SZW, geconcludeerd werd dat “Uit de resultaten van de inspecties en op basis van de ervaringen van de inspecteurs, blijkt dat veel marktdeelnemers het proces voor het op de markt brengen van veilige producten niet echt begrijpen. Men weet wel dat een product aan iets moet voldoen, maar wat er exact moet gebeuren is hen niet bekend.”

Tijdens een forumdiscussie kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Door de veelheid aan Europese regelgeving en Europese geharmoniseerde normen, is het voor een veiligheidskundige bijna onmogelijk geworden om voldoende kennis te hebben van Machineveiligheid.
  • Wie weet hoeveel Europese richtlijnen er zijn op het gebied van veiligheid? Is de grote hoeveelheid regelgeving er niet mede oorzaak van dat vooral kleine bedrijven steeds minder van hun wettelijke verplichtingen op de hoogte zijn?
  • Het werkterrein van de veiligheidskundige is de afgelopen jaren steeds breder geworden. De meeste veiligheidskundigen zijn echter niet meer alleen met veiligheid bezig. Binnen de organisatie hebben ze vaak nog meer taakgebieden onder hun hoede. In hoeverre is een veiligheidskundige nog voldoende toegerust om zich ook bezig te houden met praktische harde machineveiligheid? Wie van de aanwezigen durft nog een aanvullende risico-inventarisatie (ARIE) machineveiligheid of arbeidsmiddelen op te stellen?

Hierbij konden de aanwezigen nog ingaan op de volgende stellingen:

  • STELLING 1:

Juristen en consultants hebben veiligheid en machineveiligheid veel te veel in de “liability” sfeer getrokken. Veel managers in het bedrijfsleven werken daarom volgens het  “cover my ass” principe. Bij veel bedrijven wordt er meer aandacht en geld besteed aan het opstellen van rapporten en risico-inventarisaties dan aan daadwerkelijke fysieke veiligheid. Bergen procedures en instructies worden als noodzakelijk gezien en daarom opgesteld. Echter controle op de naleving van de procedures en instructies is er vaak te weinig bij het lijnmanagement.

Stelling 1 “Teveel procedures en instructies leveren uiteindelijk geen bijdrage aan de veiligheid binnen het bedrijf”.

  • STELLING 2:

Bij de meeste bedrijven durven directe leidinggevenden de medewerkers niet aan te spreken op hun gedrag.

Stelling 2: “Naleving van regels kan men alleen realiseren met voldoende controle!”

  • STELLING 3:

De laatste jaren wordt er bij veiligheid veel aandacht besteed aan het onderwerp “human behaviour“. Natuurlijk is het menselijke gedrag en de cultuur van een organisatie een zeer belangrijk aspect van de veiligheid.

Stelling 3: “De grote focus op gedrag en cultuur heeft negatieve invloed gehad op het realiseren van de praktische bronveiligheid.”

  • STELLING 4:

De geringe controle vanuit overheidswege (de terugtredende overheid) is mede een oorzaak van het gebrek aan naleving van veiligheidsrichtlijnen. Deze mening wordt door een aantal inspecteurs van de Inspectie SZW onderschreven!

Stelling 4 “Meer controle door de overheid zorgt voor een hoger veiligheidsniveau”.

Door de deelnemers werd er, na de Safety middag, teruggekeken op een zeer leerzame en nuttige middag. Voor meer informatie over aankomende Safety middagen klikt u op onderstaande knoppen.

ESV Technisch Adviesbureau
  • Mercuriusweg 30 - 3771 NC - Barneveld
  • +31 (0)342-424251